Konkurs Multimedialny „A mury runą… stan wojenny we wspomnieniach”.

REGULAMIN

Powiatowy konkurs medialny
“A mury runą… Stan wojenny we wspomnieniach”
Organizatorzy:
Rada Oddziału NSZZ Solidarność w Żyrardowie;
Stowarzyszenie Wspólnota Żyrardowa;
Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie.

Patronat

Maciej Małecki Poseł na Sejm RP;
Beata Sznajder​ ​ Starosta Powiatu Żyrardowskiego;
Lucjan Krzysztof Chrzanowski Prezydent Miasta Żyrardowa.

Cele konkursu

zapoznanie uczniów z lokalną historią;
kształtowanie tożsamości historycznej;
poczucie przynależności do środowiska lokalnego;
wzbudzenie zainteresowania uczniów do odkrywania nieznanych kart historii powiatu żyrardowskiego;
przybliżenie uczestnikom konkursu pracy i warsztatu dziennikarskiego.
Uczestnicy uczniowie szkół średnich powiatu żyrardowskiego indywidualnie lub w zespołach 2-3 osobowych.

Temat konkursu

przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy przedstawiającej lub opisującej wspomnienia osób, które w czasie stanu wojennego mieszkały na terenie powiatu żyrardowskiego. Ważne jest, aby wspomnienia były bezpośrednią relacją bohatera pracy i pozostawały faktycznym spojrzeniem na ten okres historii. Praca musi dotyczyć osoby prawdziwej.

Dopuszczalne formy dziennikarskie

 • wywiad prasowy, radiowy lub telewizyjny. W przypadku wywiadu telewizyjnego lub radiowego długość materiału nie może przekroczyć 5 minut;
 • reportaż prasowy, radiowy lub telewizyjny – W przypadku reportażu telewizyjnego lub radiowego długość materiału nie może przekroczyć 5 minut;
 • prezentacja multimedialna.

Prace konkursowe należy dostarczyć na nośnikach elektronicznych (usb lub płyta CDR) zapisanych w powszechnie stosowanych formatach (doc, pdf, avi, wav, mp4, dvd). Nośnik należy zapakować w kopertę z opisem:

imię i nazwisko ucznia/uczniów;

nazwa szkoły;

klasa

wiek

imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna z numerem telefonu.

Dane kontaktowe organizatora konkursu

Stowarzyszenie “Wspólnota Żyrardowa”- ​ Krystyna Lenarczyk tel. 608 096 027, e-mail: ​wspolnotazyrardowa@gmail.com, Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie – Marzena Szustakowska tel. 46 855 40 81

Miejsce i termin składania prac

Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie – sekretariat
prace należy dostarczyć do ​ 6 grudnia 2019 roku​.

Przebieg konkursu

Powołana przez organizatora komisja konkursowa na niejawnym posiedzeniu oceni publikacje według następujących kryteriów:zgodność z tematyką konkursu;kreatywność podczas realizacji tematu;samodzielność w realizacji tematu;poprawność stylistyczna i językowa;atrakcyjność przekazu dla młodego czytelnika/widza/słuchacza. Komisja wyłoni 5 laureatów konkursu, którzy w nagrodę wezmą udział w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez Tadeusza Sułka (właściciel i wydawca tygodnika “Życie Żyrardowa”), Barbarę Chlewicką ( dyrektor Radio Fama Żyrardów), Agatę Michalak (Radio Victoria koordynator sekcja Żyrardów), Grzegorza Nowakowskiego (operator filmowy TVP3, członek Stowarzyszenia Videofilmowców Polskich). Dodatkowo przydzielone będzie pierwsze, drugie i trzecie miejsce wyróżnione nagrodami rzeczowymi.
Werdykt komisji jest niepodważalny i ostateczny. Przebieg prac komisji zostanie udokumentowany w protokole i zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia Wspólnota Żyrardowa, Powiatu Żyrardowskiego i Miasta Żyrardów.
Wręczenie nagród nastąpi ​ 13 grudnia 2019 roku o godzinie 10.00​ w Sali Konferencyjnej w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4.

Postanowienia końcowe

organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac w prasie, wydawanych publikacjach i na stronach internetowych.
zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu jest Stowarzyszenie “Wspólnota Żyrardowa” w osobie Krystyny Lenarczyk. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) numer telefonu.

Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail ​ wspolnotazyrardowa@gmail.com​. Uczestnikom konkursu,
którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail ​ wspolnotazyrardowa@gmail.com​. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i
nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane (będą usuwane po przekazaniu ich do sponsora nagrody).

Załącznik nr 1
……………………………….
(miejscowość, data)
……………………………………………………………..
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
(imię i nazwisko, adres)

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) osoby niepełnoletniej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (wychowanka) przez Organizatorów na potrzeby Konkursu ( ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, z poz.833)

Wyrażam zgodę na upublicznianie i wykorzystywanie prac mojego dziecka (wychowanka), które powstaną w wyniku realizowanego projektu.

Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka, poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych i na facebooku Rady Oddziału NSZZ Solidarność w Żyrardowie, Stowarzyszenia “Wspólnota Żyrardowa”, Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie, posła Macieja Małeckiego, Powiatu Żyrardowskiego, Miasta Żyrardów, na wystawach tworzonych przez organizatorów oraz w wydawanych publikacjach.
………………………………
podpis
……………………………………………….
miejscowość data

Załącznik nr 2
Oświadczenie przekazania praw autorskich

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do artykułów, zdjęć, materiałów dźwiękowych i filmowych (dalej nazywanych utworem) przesyłanych w ramach konkursu medialnego “ A mury runą… Stan wojenny we wspomnieniach”
organizowanego przez Radę Oddziału NSZZ Solidarność w Żyrardowie, Stowarzyszenie “Wspólnota Żyrardowa”, Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie. Oświadczam, że przesłane materiały nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
Jednocześnie wyrażam zgodę na ​ przekazanie praw autorskich, (niewyłącznych) praw majątkowych do zdjęć w zakresie:

 • utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań,
  wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego;
 • oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania.
  Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje przeniesienie własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę w jakiej został dostarczony.
  ……………………………….
  Podpis autora/autorów i data
  ……………………………………………….
  miejscowość, data

^ Powrót na górę