Dane statutowe

Władze Stowarzyszenia „Wspólnota Żyrardowa”

Zarząd Stowarzyszenia:

  1. Mieczysław Gabrylewicz – Prezes Zarządu
  2. Andrzej Liszewski – Wiceprezes Zarządu
  3. Hanna Kowalkowska – Skarbnik
  4. Krystyna Lenarczyk – Sekretarz
  5. Ludwik Kuciński – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  1. Zbigniew Nowicki – przewodnicząca
  2. Irena Marta Burza
  3. Danuta Heftman

 

STATUT

Stowarzyszenia na rzecz rozwoju społeczności lokalnej

WSPÓLNOTA ŻYRARDOWA, stan na dzień 03-03-2003 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej w powiecie żyrardowskim zwane dalej “Stowarzyszeniem” przyjmuje nazwę ”WSPÓLNOTA ŻYRARDOWA” .
2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
4. Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy
ul 1-go Maja 50 w 96-300 Żyrardów.

§ 2

1. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną pomagającą społecznością lokalnym w rozwiązywaniu problemów społecznych.
2. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne, prawne, aktywnie uczestniczące w różnego rodzaju przedsięwzięciach, dotyczących zbiorowych i indywidualnych form niesienia pomocy społecznościom lokalnym.
3. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków oraz może zatrudniać pracowników za wynagrodzeniem dla realizacji swych celów statutowych.
4. Stowarzyszenie nie ma charakteru partii politycznej.
5. Nie kieruje się w swoim działaniu przesłankami ideologicznymi.
6. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy bez względu na przynależność partyjną oraz wyznanie pod warunkiem przyjęcia zasad działania Stowarzyszenia określonych w jego dokumentach.

§ 3

1. Stowarzyszenie ma prawo używać oznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwy organ administracji państwowej.

§ 4

1. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych, krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych działających na terenie RP jak i poza jej granicami o podobnych celach działania.

§ 5

1. Stowarzyszenie może powoływać Komisje na zasadach określonych w Statucie

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 6

Działalność Stowarzyszenia ma na celu:
1. Wspomaganie i inicjowanie działalności lokalnych społeczności w zakresie:
a/ ochrony zdrowia
b/ ochrony środowiska
c/ pomocy społecznej
d/ oświaty
e/ kultury
f/ kultury fizycznej
g/ porządku publicznego
h/ ładu przestrzennego
i/ transportu lokalnego
j/ mieszkalnictwa komunalnego i spółdzielczego.
k/ rozwoju gospodarczego regionu
l/ zwalczania bezrobocia
ł/ zwalczania patologii społecznych
2. Promocję integracji społecznej.
3. Prowadzenie działalności na rzecz kształtowania się świadomości samorządowej wobec potrzeb społeczności lokalnej.
4. Aktywizowanie społeczności lokalnych na rzecz inicjatyw i programów samorządowych.
5. Niesienie pomocy osobom i podmiotom objętym działalnością Stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, charytatywnej i integracyjnej.
6. Obronę interesów poszczególnych obywateli wobec władz samorządowych i państwowych.
7. Prowadzenie działalności o charakterze mediacyjnym w sytuacjach konfliktów społecznych o charakterze lokalnym.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współdziałanie z administracją lokalną, władzami samorządowymi, oświatowymi, instytucjami, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami pracy, środkami masowego przekazu itp. w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
2. Tworzenie systemu informacji dotyczącego promocji celów działania.
3. Wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
4. Gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi pochodzącymi ze składek członkowskich, wpisowego, zapisów, darowizn dotacji państwowych i społecznych, spadków oraz grandów,
5. Organizowanie i prowadzenie działań o charakterze informacyjnej, promocyjnej i integracyjnej.
6. Organizowanie festynów oraz innych imprez integracyjnych i sportowo – rekreacyjnych dla społeczności lokalnych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Stowarzyszenie zrzesza:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która zgłosi pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia, opłaci wpisowe ustalone przez Zarząd i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
2. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo odmowy przyjęcia kandydata w poczet członków na mocy stosownej uchwały.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
c) ubiegać się o wsparcie ze strony Stowarzyszenia,
d) dokonywać czynności wprowadzania w poczet nowych członków Stowarzyszenia.
4. Członek zwyczajny obowiązany jest:
a) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
c) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 10

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub materialną, opłaci wpisowe i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający mają uprawnienia członków zwyczajnych poza czynnym i biernym prawem wyborczym do władz oraz prawem wprowadzania członków Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkostwo honorowe nadaje walne zebranie członków osobom szczególnie zasłużonym dla działalności stowarzyszenia.
2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej na wniosek Zarządu.
3. Członkowie honorowi mają uprawnienia członków zwyczajnych poza czynnym i biernym prawem wyborczym.

§ 12

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:
a) zrzeczenia się członkostwa na piśmie do Zarządu,
b) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich za okres przekraczający pół roku, mimo pisemnego upomnienia,
c) śmierci członka,
d) wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku:
– działania na szkodę Stowarzyszenia,
– naruszania w sposób rażący postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
– wykluczenia w wyniku prawomocnego wyroku sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni, do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są :
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 14

Kadencja wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 15

1. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków władz Stowarzyszenia, władzom przysługuje prawo uzupełnienia liczby członków, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 50% liczby członków pochodzących z wyboru.
2. Skład osobowy władz Stowarzyszenia jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów.

§ 16

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków,
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
3. Rozpatrywanie wniosków składanych przez członków i władze Stowarzyszenia,
4. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
5. Uchwalanie zmian w Statucie,
6. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu majątku,
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
9. Nadawanie godności członka honorowego,
10. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
11. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
12. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia na kolejny rok,
13. Ustalanie składek członkowskich i wysokości wpisowego,
14. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
15. Podejmowanie innych uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 18

Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz do roku w terminie do 30 czerwca.

§ 19

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej 2/5 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane.

§ 20

Zwołanie Walnego Zebrania Członków powinno nastąpić z wyprzedzeniem siedmiodniowym, w formie listu poleconego z podaniem miejsca i porządku obrad.

§ 21

1. Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie ,
2. W razie braku quorum , otwarcie Walnego Zebrania Członków następuje w drugim terminie , w 30 minut po pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych członków ,
3. Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować prawomocne uchwały niezależnie od liczby członków uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu w drugim terminie.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów , z wyjątkiem uchwały dotyczącej zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia , które zapadają większością 2/3 głosów przy obecności połowy członków w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę w drugim terminie
5. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym
6. Uchwałę o przeprowadzeniu głosowania tajnego Walne Zebranie Członków podejmuje zwykłą większością głosów.

§ 22

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków, którzy ze swego grona podczas pierwszego posiedzenia Zarządu wybierają prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu, w tym Przewodniczącego Zarządu.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział bez prawa głosu, jedynie z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i przewodniczący “Komisji”.

§ 23

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. Wybór Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika Zarządu,
2. Ustalanie regulaminu pracy Zarządu,
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
4. Zwoływanie Walnego Zebrania,
5. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
6. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
7. Informowanie o treści uchwał Zarządu członków Stowarzyszenia,
8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz udzielanie pełnomocnictw w załatwianiu spraw dotyczących Stowarzyszenia,
9. Sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
10. Udzielanie upoważnień do podpisywania dokumentów wiążących Stowarzyszenie pod względem finansowym oraz dokumentów księgowych.

Rozdział V
Komisja Rewizyjna

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków o równych uprawnieniach.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 25

Do zakresu kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz na rok ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
2. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków oceny działalności Zarządu oraz wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium.
3. Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz uwag i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.

§ 26

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 27

Komisja Rewizyjna działa na podstawie swego regulaminu zatwierdzonego uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Rozdział VI
Komisje

§ 28

1. “Komisje” o których mowa w § 5 i § 22 powołuje w drodze uchwały własnej lub realizując uchwałę Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia dla realizacji ściśle określonych zadań,
2. Członkami “Komisji” mogą być członkowie Stowarzyszenia oraz osoby z zewnątrz,
3. Liczbę członków “Komisji”, jej zadania i czas działania określa Zarząd Stowarzyszenia lub Walne Zebranie Członków w drodze stosownej uchwały,
4. “Komisja” ze swego grona wybiera Przewodniczącego, który kieruje jej pracami i składa sprawozdanie z jej działalności Zarządowi Stowarzyszenia,
5. Przewodniczący “Komisji” ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

Rozdział VII
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 29

Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie posiada majątek trwały, obrotowy oraz fundusze, które powstają z:
1. Składek członkowskich, wpisowego oraz świadczeń członków wspierających,
2. Wpływów ze zbiórek publicznych,
3. Darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz grantów,
4. Dochodów z majątku.

§ 30

Uchwały w sprawie zbywania i obciążania ewentualnego majątku nieruchomego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Walnego Zebrania Członków.

§ 31

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

§ 32

Wszystkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym oraz dokumenty księgowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia 2 osoby:
1. Przewodniczący (Prezes) i Skarbnik Zarządu
Lub
2. Przewodniczący (Prezes) i jedna z upoważnionych przez Zarząd osób.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe

§ 33

Statut Stowarzyszenia może być zmieniony na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętą zwykłą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 34

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
2. Na mocy uchwały o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z jego wskazówkami przeprowadza likwidację,
3. Walne Zebranie Członków wraz z uchwałami określonymi w ust. 1 i 2 podejmuje decyzję o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku na cel określony w Statucie lub na inny cel społeczny.

^ Powrót na górę